2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก (Active Learning)