2 อบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ Bar Coding Model