โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ต่อต้านทุจริต