เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium ผลงานนักเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563