เตรียมความพร้อม รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย และ กพด.