อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สู่แผนการจัดประสบการณ์