อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสามมิติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รุ่นที่ 1