สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุม ปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โรงเรียนสุจริต