สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน