สพป.อุดรธานี เขต 2 ดำเนินการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 1 การน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา