มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562