ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings