ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4