ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพด้านการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563