ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา