ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม ประจำปี 2563