ประชุมสรุปผล การขับเคลื่อนนโยบาย 9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 1