ประชุมตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา การติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา