ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการนำนักเรียนไปเรียนรวมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก