ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563