ประชุมคณะขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม STEM Robotics : วิทยาการคำนวณกับหุ่นยนต์พื้นฐาน โดยใช้รูปแบบออนไลน์