ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563