ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล