ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางในสถานการณ์ COVID -19