ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ COVID -19