ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแบบติดตามการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.