ถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันเสด็จสวรรคต