“ตู้ปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2”