ตรวจติดตามการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการป้องกันการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)