ขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน”