กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ