การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9