กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กิจกรรมเคารพธงชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์