อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสามมิติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รุ่นที่ 1

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายบูรพา  พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสามมิติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 109 คน ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้ขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นที่ 5การจัดการศึกษาปฐมวัย  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่มีความเข้มแข็งยั่งยืน ซึ่งได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กระบวนการ PLC ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถใช้สื่อที่หลากหลาย  สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้เต็มตามศักยภาพเหมาะสมตามวัย ดังนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสามมิติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด จำนวน 302 คน  โดยจัดอบรมเป็น 3 รุ่น