สพป.อุดรธานี เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษา ติดตามงานนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน นโยบาย 6 มิติ สู่การปฏิบัติ  และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง โรงเรียนบ้านเมือง  พรึก และ โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2