สพป.อุดรธานี เขต 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 28 กันยายน 256 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการ อบรมปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู ให้มีภาวะความเป็นผู้นำ การจัดการเรียนการสอนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมอาคารร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2