สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การขับเคลื่อน 6 มิติ คุณภาพสู่การปฏิบัติ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายสุคิด พันธุ์พรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การขับเคลื่อน 6 มิติ คุณภาพสู่การปฏิบัติ “ ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ และครูที่มีความรู้ความสามารถทั้ง 4 กลุ่มสาระหลัก ร่วมกันจัดทำหน่วยการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาต่อไป Cr. /ภาพถ่าย ศน.ปรีดา พงษ์วุฒินันท์ Cr. / ข่าว ศน.ชนิดา ทัศนิยม