สพป.อุดรธานี เขต 2 ดำเนินการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 1 การน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการขับเคลื่อน จุดเน้นที่ 1 การน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และการขับเคลื่อนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  โดยขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง  เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สพป.อุดรธานี เขต 2  โดยมี โรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุม 15 โรงเรียน ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2