สพฐ. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ “คณะกรรมการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)” เพื่อรับการนิเทศติดตาม และส่งเสริม สนับสนุนการศึกษานิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัด ทั้งการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On-Site) และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และเกิดคุณภาพโดยตรงต่อผู้เรียน ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2