ร่วมการประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายสุคิด พันธุ์พรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  เข้ารับฟังการชี้แจงการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2  โดยที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการประชุมทางไกลดังกล่าว เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดฯ ให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563  ร่วมการประชุมทางไกล (KRS)