รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มอบรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อเป็นสถานศึกษาต้นแบบของระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่  โรงเรียนบ้านดงกลาง ระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนคำกุงประชานุกูล ระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกเล้า
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง ระดับดีเด่น ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ ระดับดีเด่น ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญ