รับฟังการชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ ผู้รับผิดชอบดำเนินงานการคัดกรองนักเรียนยากจน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference จาก ห้องประชุมปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2