มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มอบเกียรติบัตร แก่โรงเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/ 2563 ณ ห้องประชุมร่วมคิด โดย สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตร ดังนี้ โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 โรงเรียน , โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 จำนวน 10 โรงเรียน , โรงเรียนที่มีผลระดับพัฒนาการสูงขึ้นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 โรงเรียน, โรงเรียนที่มีผลระดับพัฒนาการสูงขึ้นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 จำนวน 10 โรงเรียน , รายชื่อโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 49 โรงเรียน