ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงาน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล และคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร และโรงเรียนคอตัน อำเภอบางซ้าย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2