ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพด้านการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพด้านการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพด้านการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายละ 1 คน รวม 24 กลุ่มเครือข่าย คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 26 คน ซึ่งเป็นผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถให้กับครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการวิจัยในชั้นเรียน