ประชุมสรุปผล การขับเคลื่อนนโยบาย 9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 1

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมสรุปผล การขับเคลื่อนนโยบาย 9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 1 ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน โดยมี นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา และแนวทางในการขับเคลื่อนในระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ( Online ) ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings