ประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุม การติดตาม  ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  และ จุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2