ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ ศูนย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2