ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน      ( Reading test : RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 โดยมีประธานสนามสอบ จำนวน 190 สนามสอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2