ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ในการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดทุกแห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรับฟังคำแนะนำในการเตรียมการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ มีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 39 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2